tiskoviny
Pravidla pro hendikepy pro Českou golfovou federaci

Zalomení české verza poměrně složitě členěného textu včetně schémat a tabulek.

zpět